Mgła

Mimo sta­rań żoł­nie­rzy z Arro­whe­ad, by świat o nim zapo­mniał, serial „Mgła” docze­kał się w koń­cu omó­wie­nia całe­go sezo­nu w Radiu SK. Zada­nia tego pod­ję­li się wete­ra­ni sła­bych kin­go­wych seria­li, któ­rym od cza­su trze­cie­go sezo­nu „Pod kopu­łą” napraw­dę nic nie jest strasz­ne, czy­li Szy­mas i Man­do. W jaki spo­sób tele­wi­zja Spi­ke pro­mo­wa­ła swój serial? Co sym­bo­li­zu­je i jak dzia­ła tytu­ło­wa mgła? Kto spo­śród całej rze­szy boha­te­rów zapadł nam naj­bar­dziej w pamięć? Jak bar­dzo absur­dal­ny jest odci­nek „szpi­tal­ny”? Dla­cze­go serial jest poli­tycz­nie nie­po­praw­ny? Jak tutej­sza gale­ria han­dlo­wa wypa­da w porów­na­niu z mar­ke­tem w fil­mie Dara­bon­ta? I czy napraw­dę lepiej oglą­da­ło nam się „Unter the Dome”? Posłuchajcie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.