Czas podsumowań 2016 cz. 2

W sto dwu­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście kon­ty­nu­ują prze­gląd naj­cie­kaw­szych zja­wisk i tek­stów kul­tu­ry zwią­za­nych z hor­ro­rem A.D. 2016. Pole­ca­my książ­ki, fil­my, seria­le, plan­szów­ki oraz impre­zy i kon­wen­ty, któ­re war­to znać oraz odra­dza­my te rze­czy, któ­re lepiej omi­jać sze­ro­kim łukiem. Jeże­li chce­cie mieć pew­ność, że nie omi­nę­ło Was nic cie­ka­we­go z ubie­głe­go roku, bądź­cie na bie­żą­co z Cza­sem pod­su­mo­wań!

Krzysz­tof „Kor­sarz” Biliń­ski 8:21 – 26:47
+ Świa­ty gro­zy 2
+ Polcon 2016 (Karo­li­na Kaczkowska)
+ Kfa­son 2016 (Mag­da­le­na Paluch)
+ Hor­ror Day 2016
+ Coper­ni­con 2016
+ Wydaw­nic­two Black Antlers Press
Toż­sa­mość katop­trycz­na w nowe­li­sty­ce Ste­fa­na Gra­biń­skie­go Krzysz­to­fa Grudnika
Okul­tyzm i nowo­cze­sność. Stu­dium lite­ra­tu­ro­znaw­cze Krzysz­to­fa Grudnika
+ Oko­Li­ca Strachu
+ Zombie.pl Łuka­sza Radec­kie­go i Rober­ta Cichowlasa
+ Malo­wi­dło Grze­go­rza Gajka
+ Ciem­na stro­na księ­ży­ca Grze­go­rza Gajka
+ Kosz­tusz­ka Car­li Mori
+ Nie ma wędrow­ca Woj­cie­cha Guni
+ Mrocz­na mate­ria Bla­ke­’a Croucha

Piotr Boro­wiec 27:07 – 51:38
- Mia­stecz­ko Rober­ta Cichow­la­sa i Łuka­sza Radeckiego
+/- Nad­przy­ro­dzo­ne Ambro­ce­’a Bierce’a
- W górach sza­leń­stwa i inne opo­wie­ści HPLa
+ Zapo­wiedź Nie­na­zwa­ne­go HPLa w Biblio­te­ce Grozy
+ Golem Gusta­va Meyrinka
+ W ciem­nym zwier­cia­dle Jose­pha She­ri­da­na Le Fanu
+ Nie ma wędrow­ca Woj­cie­cha Guni
+ Przy­szła na Sar­nath zagła­da. Opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­te HPLa
+ Na opak Oli­ve­ra Onionsa
+ Maga­zyn Histeria
+ Oko­Li­ca Strachu
+ Prze­mek Karbowski
+ Dag­ma­ra Adwentowska
+ Piotr Borlik
+ Agniesz­ka Kwiatkowska
+ The VVitch (2016)
+ Autop­sja Jane Doe (2016)
+ South­bo­und (2016)
+ I Am the Pret­ty Thing That Lives in the House (2016)
- The Wal­king Dead S07
- Pen­ny Dre­ad­ful S03
+ Bates Motel S04
+ Gło­wa peł­na duchów Pau­la Tremblaya
+ Pust­ki Andrew Micha­ela Hurleya
+ Dom z liści Mar­ka Z. Danielewskiego

Rafał „Bad Wolf” Wroń­ski 51:58 – 1:16:01
+ The Boy (2016)
+ Na gra­ni­cy (2016)
+ Bone Toma­hawk (2015)
+ Nie­na­wist­na ósem­ka (2016)
- Kto tam? (Knock, Knock 2015)
- Gęsia skór­ka (Goose­bumps 2015)
- Pią­ta fala (2016)
+ Clo­ver­field Lane 10 (2016)
The VVitch (2016)
-/+ Zanim się obu­dzę (Befo­re I Wake 2016)
+ Obec­ność 2 (2016)
- Anna­bel­le (2014)
- Komór­ka (2016)
+ Holi­days (2016)
+ Oso­bli­wy dom Pani Pere­gri­ne (2016)
- Ghos­bu­sters (2016)
-/+ Nie oddy­chaj (Don’t Bre­athe 2016)
- Nim zga­sną świa­tła (Lights Out 2016)

Łukasz „Żar­łok” Sku­ra 1:16:22 – 1:46:19
- Żół­ta her­ba­ta z eherbata.pl
Clo­ver­field Lane 10 (2016)
Zapro­sze­nie (Invi­ta­tion 2015)
Dar (The Gift 2015)
Nie oddy­chaj (Don’t Bre­athe 2016)
Mar­twe zło (2013)
Stran­ger Things (S01 2016)
Mid­ni­ght Spe­cial (2016)
Mud (2012)
Take Shel­ter (2011)
+ Ami­cus Productions
Stre­fa mro­ku (np. Five Cha­rac­ters in Sear­ching of an Exit)
+ Stre­fa mro­ku Podcast
+ Biblio­te­ka Gro­zy (Arthur Conan Doy­le, Edward Fre­de­ric Ben­son, Woj­ciech Gunia)
Bazar złych snów Ste­phe­na Kinga
Posia­dłość sza­leństwa (edy­cja 2016)
Mr. Jack (wzno­wie­nie)


Tomasz „Isc” Lew­gowd 1:46:53 – 2:12:34
- Las samo­bój­ców (2016)
- Pit­bul. Nowe porząd­ki (2016)
- Dzień nie­pod­le­gło­ści 2 (2016)
+ Clo­ver­field Lane 10 (2016)
+ Hush (2016)
+ Zom­bie Express (Tra­in to Busan 2016)
+ Lament (The Wailing 2016)
+ 183 metry stra­chu (Shal­lows 2016)
+ Rów­ni goście (Nice Guys 2016)
- Pią­ta fala (2016)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Krzysztof "Korsarz" Biliński

Urodzony w 1978 roku w Nowej Rudzie miłośnik horroru i science-fiction. Twórca, muzyk i autor tekstów w projekcie KORSARZ. Redaktor techniczny i autor artykułów w kwartalniku „OkoLica Strachu” poświęconym literaturze grozy. Dziennikarz muzyczny współpracujący dawniej z magazynem „Atmospheric” a obecnie piszący dla „Oldschool Metal Maniac”. Zajmuje się fotografią, filmem, muzyką i masteringiem cyfrowym dźwięku. Kompozytor soundtracku do gry komputerowej „Hostile Dimension”. Reżyser krótkometrażowego „Ja cię kocham, a ty kpisz” będącego połączeniem humoreski oraz horroru. Jako poeta ma na swoim koncie zbiory „Legenda Utracona” (1997), „Czarne Róże Melancholii” (1997) oraz „Sympozjon przedśmiertne – Apogeum Nocy” (2004). W latach 2006 – 2011 prowadził audycję radiową „Misterium Dźwięku i Słowa” najpierw na antenie Radia Bez Kitu, a następnie Radia Panteon. Obecnie powrócił do działalności radiowej i na antenie Radia Panteon tworzy audycję „Misterium Grozy” poświęconą literaturze fantastycznej.

Piotr Borowiec

Studiował prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ojciec Alicji i Julii, fan klasycznej literatury grozy i muzyki rockowej. Jest stałym współpracownikiem bloga Okiem na Horror, na którym, w 2014 roku w konkursie Horror na Debiut, jego opowiadanie Czwarte użycie noża zajęło II miejsce. Swoje teksty publikował w magazynach Krypta, Histeria, Grabarz Polski oraz na Szortalu. Jest autorem zbioru "Wszystkie białe damy" i twórcą fanpage'a Klasyczna Literatura Grozy

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.