eKing. Tydzień eKsiążki 2012

Minę­ło już 41 lat od cza­su, kie­dy świa­tło dzien­ne ujrza­ła pierw­sza e‑książka. Tydzień e‑książki obcho­dzi się na świe­cie od 2004 roku. Wów­czas opi­nia publicz­na i media były ostroż­ne wobec e‑booków. Utrud­nia­ło to pro­mo­cję, dla­te­go posta­no­wio­no zor­ga­ni­zo­wać Tydzień E‑książki. W tym roku przy­pa­da on od 4 do 10 mar­ca, czy­li roz­po­czy­na się już za kil­ka dni, w naj­bliż­szą niedzielę.

Jestem wiel­kim miło­śni­kiem tej for­my czy­tel­nic­twa i od roku posia­da­czem czyt­ni­ka. Od tego cza­su gdzie się tyl­ko da nakła­niam do czy­ta­nia e‑booków i sta­ram się pro­mo­wać tę for­mę. Nie mogło więc zabrak­nąć takiej audy­cji w pod­ca­ście Radio SK, szcze­gól­nie, że Ste­phen King zapi­sał się bar­dzo wyraź­nie w histo­rii e‑booków i sam nazy­wa­ny jest czę­sto „eks­pe­ry­men­ta­to­rem internetowym”.

W odcin­ku opo­wia­dam o wkła­dzie Kin­ga w roz­wój ebo­oków (stresz­cza­jąc tę krót­ką histo­rię zupeł­nie zapo­mnia­łem o zeszło­rocz­nej nowe­li „Mile 81”, o któ­rej już kil­ka razy wspo­mi­na­łem w tym pod­ca­ście). Dalej prze­cho­dzę do sytu­acji na pol­skim ryn­ku, ogól­nym omó­wie­niu dostęp­no­ści ksią­żek elek­tro­nicz­nych oraz tego wąskie­go wor­ka zawie­ra­ją­ce­go doko­na­nia Kin­ga. Przy oka­zji oma­wia­nia e‑booków pozwo­li­łem sobie kil­ka zdań poświę­cić na inny rodzaj ksią­żek elek­tro­nicz­nych jakim są audio­bo­oki, do któ­rych zwo­len­ni­ków też się zaliczam.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.