Ostatni i pierwsi ludzie

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten projekt 🙂

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia nowe­go 49. odcin­ka Readers Ini­ta­ti­ve – pod­ca­stu o lite­ra­tu­rze wszech tre­ści – w któ­rym ponow­nie zago­ścił zna­ny z Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go Sku­ra vel Żar­łok – twór­ca audy­cji popkul­tu­ro­wych i repor­ta­ży gastro­no­micz­nych (Audy­cja Zku­ry, Żar­łok TV) – któ­ry wraz z Rafa­łem przy­go­to­wał dla Was recen­zje i omó­wie­nia ostat­nio czy­ta­nych ksią­żek. W naj­now­szej audy­cji usły­szy­cie mie­dzy inny­mi o tru­dzie – pod­par­tym fascy­na­cją – brnię­cia Rafa­ła przez książ­kę Ola­fa Sta­ple­do­na – pisa­rza, któ­ry praw­do­po­dob­nie, jako pierw­szy pod­niósł w swej twór­czo­ści kon­cep­cje, któ­re w twór­czo­ści kul­to­wych pisa­rzy scien­ce-fic­tion zago­ści­ły na prze­strze­ni dekad po uka­za­niu się jego „Ostat­nich i pierw­szych ludzi”. Dodat­ko­wo roz­ma­wia­my o awan­gar­do­wej ekra­ni­za­cji książ­ki w reży­se­rii Jóhan­na Jóhan­ns­so­na z Til­dą Swin­ton w wio­dą­cej roli, któ­rą już nie­ba­wem pol­scy widzo­wie będą mogli zoba­czyć w ramach festi­wa­lu Nowe Hory­zon­ty. Zima poma­łu ustę­pu­je pola wio­śnie, ale Żar­łok wciąż reko­men­du­je kil­ka ksią­żek „zimo­wych” a wśród nich „Zimo­wy świat. Jak zwie­rzę­ta radzą sobie z zim­nem” Bern­da Heinricha,„O świ­sta­ku (któ­ry już za życia miesz­kał w muzeum)” Boh­da­na Dyakow­skie­go i „Bia­łe. Zimo­wa wyspa Spits­ber­gen” Ilo­ny Wiśniew­skiej a ponad­to książ­ki powią­za­ne z kuli­na­ria­mi – „Sekre­ty wło­skiej kuch­ni” – Ele­ny Kostio­uko­vitch, „Pani od obia­dów. Lucy­na Ćwier­cza­kie­wi­czo­wa. Histo­ria życia” Mar­ty Sztok­fisz. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia odcin­ka i życzy­my miłe­go odsłuchu!

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.