Filmy zimowe cz. 18

Sku­ra w swo­im żywio­le! Zima w wie­lu mia­stach Pol­ski daje o sobie znać a Żar­łok tym razem pozo­sta­je w tema­cie seria­lo­wych mro­zów i oma­wia dla Was dwa kla­sycz­ne odcin­ki i dwie nowości:

  • The Twi­li­ght Zone (2x28) Will the Real Mar­tian Ple­ase Stand Up? (1961)
  • The Twi­li­ght Zone (3x14) Five Cha­rac­ters in Search of an Exit (1961)
  • Trap­ped (2015)
  • For­ti­tu­de (2015)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.