CARRION

W trzy­sta pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zamie­nia się w mon­stru­al­ną bio­ma­sę, wydo­sta­je się z taj­ne­go labo­ra­to­rium i poże­ra każ­dą żywą isto­tę w zasię­gu wzro­ku. Jak to się sta­ło, że Szy­mas prze­szedł jakąś grę zaraz po jej pre­mie­rze? Dla­cze­go okre­śla się ją mia­nem „odwrot­ne­go hor­ro­ru”? Ile przy­jem­no­ści nie­sie pochła­nia­nie naukow­ców i ochro­ny taj­ne­go kom­plek­su? Jak pięk­nie brzmią krzy­ki poże­ra­nych? Czy war­to zaku­pić „Car­rion”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.