Ernest i Rebeka. Mój kumpel mikrob

Jer­ry wraz z Mło­dy­mi posta­no­wi­li spraw­dzić kolej­ny komiks z nowej serii wydaw­nic­twa Egmont „Komik­sy są super!” czy­li „Erne­sta i Rebe­kę”. Jak dzie­cia­kom spodo­ba­ły się rysun­ki i czy dobrze czy­ta­ło się komiks z dużą ilo­ścią kadrów na stro­nie? Jaką tema­ty­kę poru­sza fran­cu­ski sce­na­rzy­sta? Na ile inte­re­su­ją­cy dla dzie­cia­ków oka­zał się ten miks wąt­ków dra­ma­tycz­nych i kome­dio­wych? Jaki doda­tek otrzy­mu­je­my na koniec tego albu­mu? I w koń­cu, czy nasi redak­to­rzy się­gną po dru­gi tom? Posłuchajcie!

Komiks „Ernest i Rebe­ka” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu!


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.