Doktor Strange

Szy­mas i Jer­ry dobi­li na naj­now­szy odci­nek seria­lu zna­ne­go jako „Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se”, czy­li „Dok­to­ra Stran­ge”. Film to wycze­ki­wa­ny, bo miał nie tyl­ko za zada­nie wpro­wa­dzić nową postać w fil­mo­wym świe­cie Marve­la, ale tak­że po raz pierw­szy zapre­zen­to­wać bar­dziej kla­sycz­nie poj­mo­wa­ną „magię”. Jak to się uda­ło? Czy spe­cja­li­sta od hor­ro­rów, Scott Der­rick­son dał radę? Czy Bene­dict Cum­ber­batch spraw­dził się jako Ste­phen Stran­ge? Czy MCU docze­ka­ło się w koń­cu inte­re­su­ją­ce­go „złe­go”? I w koń­cu, czy magia dzia­ła? O tym i wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się, z wyjąt­ko­wo burz­li­wej momen­ta­mi, dyskusji.

Pod­cast podzie­lo­ny jest na dwie czę­ści, bez­spo­ile­ro­wą i baaar­dzo szcze­gó­ło­wą, któ­ra roz­po­czy­na się od 26.30 minuty

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.