W cieniu Bangor – część 3

Na począt­ku lip­ca pre­mie­rę mia­ła pol­ska anto­lo­gii inspi­ro­wa­na pro­zą Ste­phe­na Kin­ga – „W cie­niu Ban­gor” – wyda­na przez Dom hor­ro­ru. W 374. odcin­ku pod­ca­stu Radio SW w wir­tu­al­nym stu­diu usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz, któ­rzy koń­czą krót­ki cykl pod­ca­stów, w któ­rych oma­wia­ją kolej­ną par­tię opo­wia­dań z tego zbio­ru. „W cie­niu Ban­gor” to książ­ka o pokaź­nych gaba­ry­tach i rów­nie dużej zawar­to­ści tek­stów, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy podzie­lić nasze omó­wie­nie na czę­ści. Przed wami trze­ci zestaw opo­wia­dań – 8 tek­stów od 7 auto­rów i auto­rek. Tra­dy­cyj­nie odpo­wie­my sobie na pyta­nia: Ile Ste­phe­na Kin­ga znaj­dzie­my wewnątrz książ­ki? Czy czuć, że poszcze­gól­ne opo­wia­da­nia powsta­ły z myślą o tym kon­kret­nym zbio­rze? Ale też, jak oce­nia­my kolej­nych auto­rów i ich tek­sty auto­no­micz­nie, w ode­rwa­niu od narzu­co­nej koncepcji?

Spis tre­ści:

  • 0:05:33 – Joan­na Pypłacz („Mabel”)
  • 0:12:21 – Jacek Pie­kieł­ko („Chło­piec z zapałkami”)
  • 0:23:22 – Dag­ma­ra Adwen­tow­ska („Rechot”)
  • 0:26:14 – Grze­gorz Kopiec („Jes­sy”)
  • 0:31:55 – Agniesz­ka Kwiat­kow­ska („Zegar­mi­strzy­ni”)
  • 0:38:45 – Kac­per Kotu­lak („Full Pla­stic Jac­ket”, „Przy­sta­nek Poprzeczna”)
  • 0:46:28 – Agniesz­ka Biskup („Ostat­nie waka­cje w Zawadach”)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.