American Horror Stories – Tapeworm/Organ

Tro­chę cza­su upły­nę­ło od pierw­sze­go spo­tka­nia Man­do i Jer­ry­’e­go przy oka­zji trze­cie­go sezo­nu „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries”, ale dziś chło­pa­ki powra­ca­ją aby omó­wić ostat­nie dwa odcin­ki, któ­re uka­za­ły się w ramach even­tu Hulu­we­en. Dla­cze­go uwa­ża­my, że „Tasie­miec” to wyjąt­ko­wo nie­uda­ny tytuł odcin­ka? Jakie punk­ty wspól­ne i wąt­ki prze­wod­nie znaj­du­je­my w przy­pad­ku obu epi­zo­dów? Na ile zaska­ku­ją­ce i nie­ty­po­we oka­za­ły się to histo­rie? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:01:49 – Tapeworm
  • 00:16:35 – Organ

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.