John Wick 4

Na epic­ki finał ody­sei Joh­na Wic­ka przy­szło nam cze­kać dłu­gie czte­ry lata. W tym cza­sie Chad Sta­hel­ski i spół­ka nie próż­no­wa­li. Wia­do­me było, że „John Wick 4” to nowe – iko­nicz­ne w kinie akcji – nazwi­ska, nowe loka­cje, nowe zasa­dy. I jesz­cze więk­sza ska­la fil­mu oraz… jego dłu­gość. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się dziś Szy­mas oraz Jer­ry, któ­rzy dys­ku­to­wa­li wcze­śniej o całej try­lo­gii, a dołą­czył do nich Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva i w takim skła­dzie nasza eki­pa posta­no­wi­ła omó­wić zwień­cze­nie kru­cja­ty Joh­na Wic­ka. Jakie mie­li­śmy oba­wy doty­czą­ce tego fil­mu i na ile zna­la­zły one odzwier­cie­dle­nie w rze­czy­wi­sto­ści? Jak oce­nia­my ple­ja­dę nowych posta­ci? Czy to tyl­ko ruch opa­trzo­ny na przy­szłość całej mar­ki, czy prze­my­śla­na fabu­lar­nie decy­zja? Na ile ambi­cje Sta­hel­skie­go, widocz­ne już w pierw­szych uję­ciach, prze­kła­da­ją się na jakość same­go fil­mu? I w koń­cu, czy po trzech odsło­nach twór­cy nadal mają cie­ka­we i zaska­ku­ją­ce pomy­sły jeże­li cho­dzi o sce­ny akcji, czy może wkra­da się tu powta­rzal­ność? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.