Sklepik z pytaniami cz. 15

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi czy wolał­bym za karę słu­chać od począt­ku wszyst­kich odcin­ków Radia SK czy Żar­łok TV? Czy myślę, że King jest w sta­nie nas czymś jesz­cze zasko­czyć? Czy śle­dzę na bie­żą­co twór­czość innych pisa­rzy poza Kin­giem i Hil­lem? Jaka jest moja ulu­bio­na hor­ro­ro­wa adap­ta­cja Kin­ga? Jak wyglą­da­ła histo­ria wyda­nia moje­go opo­wia­da­nia i dla­cze­go zre­zy­gno­wa­łem z pisa­nia? Jaką książ­kę Kin­ga chciał­bym zoba­czyć w for­mie seria­lu ani­mo­wa­ne­go? Czy będą jakieś gościn­ne wystę­py w Radio SK z oka­zji uro­dzin? Jaką książ­kę Kin­ga widział­bym w for­mie plan­szów­ki? Kie­dy Sku­ra poja­wi się ponow­nie w Radiu SK? Czy mia­łem w swo­im życiu jakiś pro­blem, na któ­ry roz­wią­za­nie zna­la­złem dzię­ki lek­tu­rze książ­ki Kin­ga? Czy są jakieś pla­ny, by stwo­rzyć sta­łe stu­dio nagrań do Radia SK i Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.