Midsommar. W biały dzień

W dwie­ście czter­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Paweł Mate­ja, Michał Rako­wicz i Szy­mon Cie­śliń­ski uda­ją się na wyciecz­kę do Szwe­cji, by niczym antro­po­lo­dzy wziąć udział w obcho­dach świę­ta prze­si­le­nia, a przy oka­zji omó­wić tak­że nowy film Arie­go Aste­ra „Mid­som­mar. W bia­ły dzień”. Czy słusz­nie rekla­mo­wa­no tę pro­duk­cję jako hor­ror? Kim jest Flo­ren­ce Pugh i czym nas zachwy­ci­ła? Skąd pomysł, że Aster cier­pi na fetysz miaż­dże­nia ludz­kich głów? Na jakich ele­men­tach opie­ra się fil­mo­wy fore­sha­do­wing? Czy to nor­mal­ne, gdy Wasi zna­jo­mi giną na festi­wa­lach muzycz­nych? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.