Przegląd Końca Świata. tom 3: Blackout – dyskusja bez spojlerów

Zapra­sza­my ser­decz­nie do wysłu­cha­nia pierw­szej czę­ści pod­ca­stu na temat „Blac­ko­ut”, czy­li trze­cie­go tomu serii „Prze­gląd Koń­ca Świa­ta” Miry Grant. W tej czę­ści roz­ma­wia­my bez zdra­dza­nia szcze­gó­łów fabu­ły „Blac­ko­ut”, ale zakła­da­my, że słu­cha­cze zna­ją już poprzed­nie czę­ści, więc jeśli nie prze­czy­ta­li­ście jesz­cze „Feed” i „Deadli­ne”, lepiej odłóż­cie słu­cha­nie tego podcastu.

Z uwa­gi na pro­ble­my tech­nicz­ne dru­gą część doda­my w oddziel­nym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu, żeby nie cze­kać z publi­ka­cją tego, co już uda­ło nam się edy­to­wać i wrzu­cić do Internetu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.