Sąsiad

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas spo­ty­ka­ją się, by nagrać „sąsiedz­ki” pod­cast o pew­nym „sąsiedz­kim” fil­mie z 2016 roku. Czy w związ­ku z tema­tem odcin­ka sko­rzy­sta­li­śmy z oka­zji, by zażar­to­wać ze Sku­ry? Wokół cze­go zbu­do­wa­no intry­gę „Sąsia­da”? Czy twór­cy „Kolek­cjo­ne­ra”, „Krwa­wej uczty” i kil­ku „Pił” zdo­ła­li nas czymś zasko­czyć? Dla­cze­go świat przed­sta­wio­ny jest dla nas zbyt nie­przy­jem­ny i zbyt ame­ry­kań­ski? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...