Amerykański Wampir. tom 1

«Ame­ry­kań­ski wam­pir» to komiks, któ­ry two­rzą wspól­nie pisarz opo­wia­dań Scott Sny­der oraz Ste­phen King, a za stro­nę wizu­al­ną odpo­wia­da Rafa­el Albu­qu­erque. Pierw­sza seria skła­da­ją­ca się z 5 zeszy­tów opo­wie nam dwie histo­rie, jed­ną two­rzy King, dru­gą Sny­der. Opo­wieść Scot­ta trak­tu­je o deka­den­cji, oszu­stwach i wspa­nia­ło­ściach Epo­ki Jaz­zu. Pozna­my Pearl, któ­ra jest mod­ną, ambit­ną kobie­tą z pra­gnie­niem zosta­nia gwiaz­dą. Odwie­dza nie­le­gal­ne bary i sale balo­we cze­ka­jąc na swój moment a odnaj­du­je coś bar­dzo złowieszczego…

…Ste­phen opo­wie nam o pierw­szym ame­ry­kań­skim wam­pi­rze – Skin­ne­rze Swe­et, kow­bo­ju, któ­ry mor­do­wał i napa­dał na ban­ki w latach ’80 XIX wie­ku. Skin­ner jest sil­niej­szy i szyb­szy od innych wam­pi­rów, posia­da kły grze­chot­ni­ka a siłę czer­pie ze… słoń­ca? W kolej­nych zeszy­tach następ­nej serii Sny­der i Albu­qu­erque będą szu­kać śla­dów krwi Skin­ne­ra w cią­gu kil­ku dekad ame­ry­kań­skiej historii.

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wiam tyl­ko pierw­szy tom serii – jak do tej pory jedy­ny wyda­ny w Pol­sce. Ogra­ni­czam się do nakre­śle­nia histo­rii komik­su, nowej mito­lo­gii wam­pi­ra oraz do swo­jej oce­ny tego albu­mu. Do kolej­nych tomów, pomi­mo bra­ku Kin­ga na liście twór­ców, powró­cę jesz­cze w przyszłości.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.