Remina. Gwiazda piekieł

Na fali fascy­na­cji twór­czo­ścią Ito, Jer­ry posta­no­wił się­gnąć po kolej­ną man­gę, któ­rą miał na pół­ce, czy­li “Remi­nę. Gwiaz­dę pie­kieł”. Czy opo­wie­ści – bo ponow­nie oprócz głów­nej histo­rii dosta­je­my dodat­ko­we opo­wia­da­nie – trzy­ma­ją rów­nie wyso­ki poziom jak w przy­pad­ku “Gyo”? Jakie znaj­dzie­my punk­ty wspól­ne, a co róż­ni obie man­gi? Czy Ito znów idzie w body hor­ror i jak całość wypa­da wizu­al­nie? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w naj­now­szym Kar­pio­wym podcaście!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.