Książę nocy. Pierwsza śmierć (tom 1)

Dacja. Prze­łom I i II wie­ku n.e. Żąd­ny chwa­ły, wła­dzy i krwi syn jed­ne­go z wodzów dac­kich – Ker­gan – wyru­sza z posel­stwem do sąsied­nich ludów, by umoc­nić przy­mie­rze prze­ciw­ko Cesar­stwu Rzym­skie­mu. W cza­sie podró­ży zosta­je poj­ma­ny i uświa­da­mia sobie, że ktoś go zdra­dził. Pomi­mo bez­na­dziej­nej sytu­acji wojow­nik ucho­dzi z życiem i powra­ca do rodzin­nej wio­ski. Tam oka­zu­je się, że zdra­da nie była naj­gor­szym, co go spotkało…

Wyda­ny 14 lat po zamknię­ciu sze­ścio­to­mo­wej serii „Ksią­żę nocy” album „Pierw­sza śmierć” to zamknię­ta opo­wieść pre­zen­tu­ją­ca gene­zę wam­pi­ra Ker­ga­na. Czy sce­na­riusz i rysun­ki Yve­sa Swol­fsa mogą zacie­ka­wić kogoś w cza­sach, gdy o wam­pi­rach napi­sa­no już tak wie­le? Jakie­go typu nie­umar­łym jest Ker­gan? Co Szy­mas sądzi o opra­wie gra­ficz­nej opo­wie­ści? Posłuchajcie…

Komik­sy z serii „Ksią­żę Nocy” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.