Red Trigger

Aku­rat w momen­cie, gdy kor­ci­ło mnie, by po raz kolej­ny przejść grę Por­tal, zna­la­złem w biblio­te­ce Ste­am Red Trig­ger – dar­mo­wy tytuł, któ­ry czer­pie z pro­duk­cji Valve to co naj­lep­sze. Jak spraw­dził się FPS opo­wia­da­ją­cy o infe­ko­wa­niu sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go wiru­sem? Czy obec­nie w nim łami­głów­ki sta­no­wi­ły jakie­kol­wiek wyzwa­nie? Ile cza­su zaj­mu­je przej­ście cało­ści? Gdzie tym razem nagry­wał Szy­mas? Czy w tle ponow­nie sły­chać pta­ki? Chce­cie wie­dzieć? To posłuchajcie.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.