Ciemność

W cichej, spo­koj­nej oko­li­cy Wil­low Road odży­wa­ją wspo­mnie­nia maka­brycz­nych wyda­rzeń sprzed lat, kie­dy to gro­zę i obrzy­dze­nie budzi­ły doko­ny­wa­ne tam prak­ty­ki okul­ty­stycz­ne. Tak jak nie­gdyś zatrium­fu­je sza­leń­stwo, pro­wa­dzą­ce do nagłych aktów prze­mo­cy. Chris Bishop, spe­cja­li­sta od zja­wisk para­nor­mal­nych, wzna­wia docho­dze­nie w tej spra­wie. Nie ma wąt­pli­wo­ści, że na Wil­low Road wciąż jest coś, co dopro­wa­dza ludzi do utra­ty zmy­słów, wyzwa­la w nich naj­gor­sze instynk­ty, popy­cha do mor­derstw i samounicestwienia.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.