Dom na Wyrębach

Nie­ja­ko tra­dy­cyj­nie już Szy­mas bie­rze na warsz­tat debiu­tanc­ką powieść pol­skie­go pisa­rza hor­ro­rów. Tym razem padło na „Dom na Wyrę­bach” autor­stwa Ste­fa­na Dar­dy. Czym są tytu­ło­we Wyrę­by? Czy swoj­ska opo­wieść Dar­dy potra­fi wystra­szyć? Czy szum­ne porów­na­nie auto­ra przez wydaw­cę do same­go Ste­phe­na Kin­ga ma sens? Zain­te­re­so­wa­nych pozna­niem odpo­wie­dzi na te pyta­nia, zapra­sza­my do wysłu­cha­nia podcastu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.