Zwiadowcy Księga 6: Oblężenie Macindaw

Po wie­lu latach trud­nej nauki u Hal­ta, Will jest teraz samo­dziel­nym zwia­dow­cą. Jego pierw­sze doświad­cze­nia w cha­rak­te­rze straż­ni­ka Ara­lu­enu nie zapo­wia­da­ją wiel­kich suk­ce­sów. Na pół­noc­nych rubie­żach Kró­le­stwa sytu­acja sta­je się coraz bar­dziej nie­bez­piecz­na. Keren, rycerz rene­gat, pozba­wio­ny skru­pu­łów i sumie­nia wojow­nik, któ­ry porwał przy­ja­ciół­kę Wil­la – Alyss, przej­mu­je kon­tro­lę nad Zam­kiem Macin­daw. Usy­tu­owa­na w miej­scu o wiel­kim zna­cze­niu stra­te­gicz­nym twier­dza, jest wro­ta­mi na zie­mie pół­no­cy i to od jej zało­gi zale­ży w dużej mie­rze bez­pie­czeń­stwo Ara­lu­enu. Mło­dy zwia­dow­ca odkry­wa, że zdra­dziec­ki Keren zawarł sojusz ze Skot­ta­mi i chce oddać im zamek w zamian za tytu­ły i zie­mie… Cza­su jest nie­wie­le – wróg zbli­ża się w szyb­kim tem­pie. Prze­trzy­my­wa­na w murach Macin­daw Alyss nie­stru­dze­nie zbie­ra infor­ma­cje o pla­nach najaz­du, jed­nak gro­zi jej śmier­tel­ne nie­bez­pie­czeń­stwo. Will musi zebrać ludzi, by prze­jąć twier­dzę, nim Keren odda ją w ręce Skot­tów. Zna­ko­mi­cie obwa­ro­wa­ny zamek sta­no­wił­by wyzwa­nie nawet dla regu­lar­nej armii, a mło­dy zwia­dow­ca ma u swe­go boku jedy­nie garst­kę przyjaciół…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.