Szalupy z Glen Carrig

W ramach Biblio­te­ki Gro­zy Wydaw­nic­twa C&T uka­za­ła się, wycze­ki­wa­na przez wie­lu, powieść Hodg­so­na „Sza­lu­py z Glen Car­rig”. Paweł Mate­ja i Michał Rako­wicz posta­no­wi­li spraw­dzić czy ta opo­wieść dorów­nu­je swą jako­ścią naj­lep­szym doko­na­niom angli­ka. Co łączy tę książ­kę z Love­cra­ftem? Dla­cze­go jest utwo­rem tak wyjąt­ko­wym w ramach serii? Komu byśmy ją pole­ci­li? Posłuchajcie!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.