Groza dla dzieci cz. 2

W sto trzy­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas kon­ty­nu­ują nie­koń­czą­cą się opo­wieść o lite­rac­kiej gro­zie dla dzie­ci. W tym tygo­dniu Szy­mas usu­wa się w cień, tj. ogra­ni­cza się dmu­cha­nia w mikro­fon, śmie­chu i oka­zjo­nal­ne­go dopy­ty­wa­nia o róż­ne rze­czy, zaś Bogu­sia doko­nu­je prze­glą­du bli­sko dwu­dzie­stu pol­skich i zagra­nicz­nych publi­ka­cji dla naj­młod­szych, któ­rych listę znaj­dzie­cie poni­żej. W koń­co­wej czę­ści nagra­nia usły­szy­cie tak­że ponad dzie­sięć minut blo­oper­sów. Mamy nadzie­ję, że zro­bi­li­śmy Wam dzień… dziec­ka. I nie tylko 🙂

Kora­li­na, Księ­ga cmen­tar­na, Wil­ki w ścia­nach (Neil Gaiman)
Seria: Opo­wie­ści gro­zy (Chris Priestley)
Wiedź­my (Roald Dahl)
Seria: Licho­tek Stubbs (Ian Ogilvy)
Sie­dem minut po pół­no­cy (Patrick Ness, Sio­bhan Dowd)
Seria: Wam­pi­rek (Ange­la Sommer-Bodenburg)

Seria: Pacy­nek (Guy Bass)
Seria: Gustaw Glo­om (Adam-Troy Castro)
Seria: Nel­ly Rapp upior­na agent­ka (Karl Mar­tin Widmark)
Try­lo­gia: Szkla­ne dzie­ci (Kri­sti­na Ohlsson)
Demo­nicz­na den­tyst­ka (David Walliams)

Za nie­bie­ski­mi drzwia­mi (Mar­cin Szczygielski)
Stra­cho­po­lis (Doro­ta Wieczorek)

Seria: Kazio (Iwo­na Czarkowska)
Duch sta­rej kamie­ni­cy (Anna Onichimowska)
Stra­szyć nie jest łatwo (Mar­cin Pałasz)

Strasz­ne opo­wie­ści (Jose Moran)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.