Star Wars: Ahsoka. Sezon 1

Po pierw­szych wra­że­niach ze „Star Wars: Ahso­ka” Man­do i Jer­ry byli opty­mi­stycz­ni co do cało­ści sezo­nu i kie­run­ku, któ­ry Filo­ni i spół­ka nam zapro­po­no­wa­li. Pierw­sza odsło­na się zakoń­czy­ła już jakiś czas temu i dziś zapra­sza­my na dys­ku­sję Jer­ry­’e­go z jego synem, któ­rzy w ramach W PEŁNI SPOILEROWEJ audy­cji opo­wie­dzą o plu­sach i minu­sach „Ahso­ki”. Chło­pa­ki poroz­ma­wia­ją o ulu­bio­nych wąt­kach, o wal­kach na mie­cze świetl­ne, o nawią­za­niach do „Rebe­lian­tów” i o fina­le, któ­ry zosta­wił wię­cej pytań niż odpo­wie­dzi. Jak oce­nia­my dzie­ło Filo­nie­go na tle innych pro­duk­cji gwiezd­no­wo­jen­nych i czy cze­ka­my na dru­gi sezon? Posłuchajcie! 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.