Lovecraft Quest – A Comix Game

W dwie­ście dwu­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas odpo­czy­wa przy mik­sie gry i inte­rak­tyw­ne­go komik­su pod tytu­łem „Love­craft Quest – A Comix Game”. W jakim stop­niu pro­duk­cja od OGUREC APPS inspi­ru­je się twór­czo­ścią Howar­da? Czy bli­żej jej do gry, czy do komik­su? W jakim cza­sie moż­na ją ukoń­czyć? Czym podyk­to­wa­na jest jej niska cena? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.