Zima

W świe­cie kon­tro­lo­wa­nym przez Bia­łą Kró­lo­wą i jej Bia­łą Gwar­dię zda­rza się, że poszcze­gól­ni miesz­kań­cy czy nawet całe wio­ski zni­ka­ją nagle pod śnież­ną pokry­wą. Pew­ne­go dnia sto­łecz­ny teatro­log, Vic­tor Cail­lou, przy­by­wa do nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści Vade­li­ne w celu ponow­ne­go otwar­cia miej­sco­we­go teatru i odna­le­zie­nia zagi­nio­nych sztuk oskar­żo­ne­go o dzia­łal­ność rewo­lu­cyj­ną dra­ma­tur­ga Samu­ela Zim­mer­man­na.

Jak Jer­ry i Szy­mas oce­nia­ją debiu­tanc­ką powieść Micha­ła Ochni­ka z Misty­cy­zmu popkul­tu­ro­we­go? Kto jest jej tar­ge­tem? Co wyróż­nia jej język? Na czym pole­ga ory­gi­nal­ność posta­ci Vic­to­ra Cail­lou? Dla­cze­go finał powie­ści raczej nie usa­tys­fak­cjo­nu­je czy­tel­ni­ków? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.