Przebudzenie

W nie­du­żej miej­sco­wo­ści w Nowej Anglii, ponad pół wie­ku temu, na małe­go chłop­ca bawią­ce­go się żoł­nie­rzy­ka­mi pada cień. Jamie Mor­ton pod­no­si gło­wę i widzi intry­gu­ją­ce­go męż­czy­znę, jak się oka­zu­je, nowe­go pasto­ra. Char­les Jacobs wraz ze swo­ją pięk­ną żoną odmie­ni miej­sco­wy kościół. Jed­nak kie­dy rodzi­nę Jacob­sów spo­ty­ka tra­ge­dia, a cha­ry­zma­tycz­ny kazno­dzie­ja wykli­na Boga i szy­dzi z wia­ry, zosta­je wygna­ny przez zszo­ko­wa­nych parafian…

…Jamie ma wła­sne demo­ny. Od wie­lu lat gra na gita­rze w zespo­łach na tere­nie całe­go kra­ju i wie­dzie tuła­czy żywot rock-and-rol­lo­we­go muzy­ka, ucie­ka­jąc od rodzin­nej tra­ge­dii. Po trzy­dzie­st­ce – uza­leż­nio­ny od hero­iny, pozo­sta­wio­ny na pastwę losu, zde­spe­ro­wa­ny – Jamie ponow­nie spo­ty­ka Char­le­sa Jacob­sa, co ma głę­bo­kie kon­se­kwen­cje dla nich obu. Ich więź prze­ra­dza się w pakt, o jakim nawet dia­błu się nie śni­ło, a Jamie odkry­wa, że sło­wo „prze­bu­dze­nie” ma wie­le znaczeń.

Ta boga­ta, nie­po­ko­ją­ca powieść pro­wa­dzi czy­tel­ni­ka przez pięć dekad do naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce­go zakoń­cze­nia, jakie kie­dy­kol­wiek wyszło spod pió­ra Ste­phe­na Kin­ga. To arcy­dzie­ło Kin­ga, nawią­zu­ją­ce do twór­czo­ści takich wybit­nych ame­ry­kań­skich pisa­rzy jak Frank Nor­ris, Natha­niel Haw­thor­ne i Edgar Allan Poe.

Spis tre­ści


(0:00:01 – 0:29:02) Stre­fa wol­na od spoilerów
(0:29:21 – 0:57:43) Stre­fa spoilerowa
(0:57:56 – 1:02:23) Pod­su­mo­wa­nie + Silent Wraith


W dzi­siej­szej audy­cji gościem spe­cjal­nym ponow­nie jest autor blo­ga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­ro­ry Jerry’ego w Masie Kul­tu­ry oraz pod­ca­stu Alche­mia gier.  Duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz dys­ku­tu­je o wyda­nej przed mie­sią­cem książ­ce „Prze­bu­dze­nie”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.