Filmy zimowe cz. 44 – relacja z festiwalu Be Polar

Wraz z nowym rokiem powra­ca kla­sycz­na seria o fil­mach zimo­wych, tym razem Sku­ra oma­wia więk­szość pro­duk­cji jakie moż­na było oglą­dać pod­czas festi­wa­lu „Be Polar” orga­ni­zo­wa­ne­go od 17 do 31 grud­nia na stro­nie ninateka.pl

Oma­wia­ne filmy:

  • „Syn­drom zimow­ni­ków” (reż. Piotr Jawor­ski, 2019)
  • „Zimo­wi bra­cia” (reż. Hly­nur Pál­ma­son, 2017)
  • „Ága” (reż. Mil­ko Laza­rov, 2018)
  • „Bia­ły, bia­ły dzień” (reż. Hly­nur Pál­ma­son, 2019)
  • „Berg­man, rok z życia” (reż. Jane Magnus­son, 2018, 118 min.)
  • „Wie­lo­ryb­nik” (reż. Phi­lipp Yury­ev, 2020, 93 min.)
  • „Mih­kel” (reż. Ari Ale­xan­der Ergis Magnús­son, 2018, 105 min.)
  • Blok ani­ma­cji krót­ko­me­tra­żo­wych („The Beast”,„Freeze Fra­me”, „Tiger”, „On Ambi­tion, Court­ship and Pro­cre­ation”, „Kuhi­na”, „Nothing Hap­pens”, „The Bure­au­cra­cy Mon­ster”, „Eno­ugh”)
  • „Play Schen­gen” (reż. Gun­hild Enger, 2020)
  • „Surf Sibe­ria” (reż. Kon­stan­tin Koko­riew, 2018)

Pozo­sta­łe pro­duk­cje – fil­my doku­men­tal­ne i ani­ma­cje, dostęp­ne w ramach festiwalu:

„Ruch lodu” (reż. Kuba Witek, 2019, 22 min.)
„Kwit­ną­ca Ark­ty­ka” (reż. Wło­dzi­mierz Puchal­ski, 1959)
„Śpie­wa­ją­ce góry” (reż. Wło­dzi­mierz Puchal­ski, 1959)
„Wśród gór i dolin Ark­ty­ki” (reż. Wło­dzi­mierz Puchal­ski, 1958)
„W tun­drach Ark­ty­ki” (reż. Wło­dzi­mierz Puchal­ski, 1959)
„Wyspa piór i puchu” (reż. Wło­dzi­mierz Puchal­ski, 1959)
„W Islan­dii” (reż. Tho­rod­d­sen Phan­dur, 1966)
„Uppsa­la” (reż. Zbi­gniew Boche­nek, 1971)
„Loosing Ala­ska” (reż. Tom Bur­ke, 2018)
„Mumin­ki w pogo­ni za kome­tą” (reż. Maria Lind­berg, 2012)

Pamię­taj­cie, że może­cie Sku­rę wspie­rać na Patro­ni­te. Patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.