Haven – sezon 2

Pra­wie rok temu opu­bli­ko­wa­łem pod­cast, któ­rym zaini­cjo­wa­łem kolej­ny powrót po latach do seria­lo­we­go Ste­phe­na Kin­ga. W 605. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję przy­go­dę z seria­lem „Haven”. Dzi­siaj przy­szedł czas na dru­gi sezon. Jak bar­dzo nie­dzi­siej­sza jest ta pro­duk­cja? Ile ma wspól­ne­go z książ­ką „Colo­ra­do Kid”, któ­rą teo­re­tycz­nie ekra­ni­zu­je? Czy cie­ka­wie roz­bu­do­wu­je histo­rię w niej zawar­tą? Jak dużo jest mito­lo­gii w tym sezo­nie i jak bar­dzo jest ona skom­pli­ko­wa­na? I wresz­cie, czy oglą­da­nie „Haven” w trze­ciej deka­dzie XXI wie­ku może dostar­czyć przy­jem­no­ści? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej recen­zji dru­gie­go sezo­nu tego seria­lu. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.