Belfer. Sezon 3

Bel­fer, Paweł Zawadz­ki, wycho­dzi z wię­zie­nia i powra­ca do rodzin­ne­go Mało­mo­rza. Jego ojciec, Bog­dan, zała­twia mu pra­cę w lokal­nym liceum w roli polo­ni­sty, a następ­nie zabie­ra wraz z ucznia­mi na corocz­ny rejs matu­rzy­stów na stat­ku Kapi­tan Bor­chardt. Bog­dan jest kapi­ta­nem, a Paweł wycho­waw­cą. Corocz­na tra­dy­cja zamie­nia się w kosz­mar, gdy oka­zu­je się, że w nocy z pokła­du znik­nął jeden z uczniów.

Co sta­no­wi głów­ną intry­gę trze­cie­go sezo­nu „Bel­fra”? Jak nowa odsło­na seria­lu wypa­da w zesta­wie­niu z dwie­ma poprzed­ni­mi? Czym Mało­mo­rze róż­ni się od Dobro­wic? Jak wię­zie­nie zmie­ni­ło postać Paw­ła Zawadz­kie­go? Czy ogra­ni­cze­nie licz­by posta­ci wyszło fabu­le na dobre? Jak oce­nia­my aktor­stwo? Czy liczy­my na czwar­ty sezon? Posłuchajcie.

Sek­cja spo­ile­ro­wa: 00:57:36

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.