Zbrodnie przyszłości – dyskusja Skury i Jerry’ego

O naj­now­szym fil­mie Davi­da Cro­nen­ber­ga roz­ma­wia­li w Nawie­dzo­nym pod­ca­ście Szy­mas z Paw­łem Mate­ją, ale swo­je trzy gro­sze w kwe­stii inter­pre­ta­cji „Zbrod­ni przy­szło­ści” posta­no­wi­li dorzu­cić Sku­ra i Jer­ry. Nie sku­pia­ją się oni na war­stwie reali­za­cyj­no-aktor­sko-tech­nicz­nej, a prze­cho­dzą od razu do spo­ile­ro­wej roz­mo­wy o tym czy wizja Cro­nen­ber­ga do nich tra­fia, czy nie i jak oni inter­pre­tu­ją moty­wy, wąt­ki i tema­ty­kę poru­szo­ną przez słyn­ne­go twór­cę body hor­ro­ru. Zatem jeże­li posłu­cha­li­ście nasz wcze­śniej­szy pod­cast i/lub nie boicie się spo­ile­rów, zapra­sza­my do zanu­rze­nia się z nami w fascy­nu­ją­cy świat Sau­la Tensera.

Dwa fil­my krót­ko­me­tra­żo­we, o któ­rych mowa znaj­dzie­cie tutaj:

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.