Grzeczni chłopcy

Max, Lucas i Thor szy­ku­ją się na pierw­szą poważ­ną impre­zę szó­sto­kla­si­stów. Taką z piciem piwa i cało­wa­niem. Nie­ste­ty w mię­dzy cza­sie nisz­czą dro­na nale­żą­ce­go do taty Maxa oraz wcho­dzą w posia­da­nie nar­ko­ty­ków nale­żą­cych do miesz­ka­ją­cych po sąsiedz­ku stu­den­tek – Han­ny i Lily.

Dla­cze­go pol­ska kam­pa­nia mar­ke­tin­go­wa znie­chę­ci­ła mnie do „Grzecz­nych chłop­ców”? Czy to film dla dzie­ci, mło­dzie­ży czy jed­nak ciut star­szej widow­ni? Któ­re wąt­ki nada­ją cało­ści głę­bi, a któ­re są jedy­nie pre­tek­stem do wypchnię­cia boha­te­rów z domu? Czy „Good boys” bawi? Co sta­ra się powie­dzieć o współ­cze­snej Ame­ry­ce? Na jak dłu­go pozo­sta­je w pamię­ci? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.