Ranczo Skinwalkera / Skórozmienni

W czte­ry­sta szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Paweł Mate­ja i Szy­mas wyru­sza­ją do Sta­nów, by odwie­dzić słyn­ne Ran­czo UFO, a przy oka­zji zre­cen­zo­wać dla Was film „Skórozmienni/Ranczo Skin­wal­ke­ra” (2013). Czy tytu­ło­we ran­czo ist­nie­je napraw­dę? Jakie inne hor­ro­ry o przy­by­szach z kosmo­su oglą­da­li­śmy w ostat­nich latach? Czy niski budżet „Skin­wal­ker Ranch” utrud­nia obco­wa­nie z tym tytu­łem? W jaki spo­sób służ­by z EMD/NIDSci pró­bo­wa­ły prze­szko­dzić nam w nagra­niu? Jakie zwie­rzę bie­ga­ło wokół nas w cen­trum w Kato­wic? Czy prze­ma­wia do nas fil­mo­wa wizu­ali­za­cja zja­wisk nad­przy­ro­dzo­nych? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.