Falkon 2011: Panel dyskusyjny z Jakubem Ćwiekiem

Ste­phen King a pol­ski hor­ror – panel dyskusyjny
Czo­ło­wi auto­rzy lite­ra­tu­ry spod szyl­du pol­skie­go hor­ro­ru, twór­cy opo­wie­ści balan­su­ją­cych na gra­ni­cy gro­zy, czy po pro­stu zwy­kli fani gatun­ku dys­ku­tu­ją na temat czło­wie­ka okre­śla­ne­go mia­nem „Kró­la hor­ro­ru” – Ste­phe­na Kin­ga. Poroz­ma­wia­my o jego impo­nu­ją­cym dorob­ku lite­rac­kim, wkła­dzie w roz­wój gatun­ku, a tak­że o tym jaki wpływ wywarł na nas – fanów i twór­ców histo­rii z dreszczykiem.

… a przy­naj­mniej takie były pla­ny. Jak osta­tecz­nie wyglą­dał kon­went z moje­go punk­tu widze­nia, wysłu­cha­cie w odcin­ku. Dzi­siej­sza audy­cja to w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści zapis mojej roz­mo­wy z Jaku­bem Ćwie­kiem jaka mia­ła miej­sce pod­czas pane­lu. Nie­ste­ty jakość nagra­nia jest bar­dzo słaba.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.