Zbrodnie przyszłości

W czte­ry­sta pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Paweł Mate­ja zja­da­ją pla­sti­ko­we wia­dro, a potem bio­rą udział w nie­zwy­kłym per­for­man­sie Sau­la Ten­se­ra i Capri­ce. Czy „Zbrod­nie przy­szło­ści” (2022) to film gore? Na ile czuć tutaj dotych­cza­so­we doko­na­nia Cro­nen­ber­ga? Jak prze­pro­wa­dzić autop­sję przy uży­ciu ropu­chy z LED-ami? Dla­cze­go jedze­nie spa­da z łyżecz­ki? Jak upa­da cywi­li­za­cja u Cro­nen­ber­ga? Co sądzi­my o opra­wie audio-wizu­al­nej tej pro­duk­cji? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.