Świąteczne filmy Netfliksa cz. 1

Od kil­ku lat Net­flix sys­te­ma­tycz­nie posze­rza swo­ją ofer­tę fil­mów świą­tecz­nych, ale świą­tecz­nych w tym rozu­mie­niu bar­dziej kla­sycz­nym: roman­tycz­no-dra­ma­tycz­no-fami­lij­nych. W tym roku pierw­sze pro­duk­cje z tego wor­ka zaczę­ły się poja­wiać już w listo­pa­dzie, a że Jer­ry kil­ka z tych fil­mów obej­rzał to posta­no­wił opo­wie­dzieć co jest jego zda­niem god­ne uwa­gi, a co lepiej omi­jać. Na ile te pro­duk­cje są świą­tecz­ne? Do są kogo adre­so­wa­ne? Czy w ogó­le war­to po nie się­gać? Posłuchajcie!

Dziś pierw­szy zestaw, skła­da­ją­cy się z trzech filmów:

  • Rand­ki od święta
  • Pre­zen­ty z nieba
  • Upal­ne święta

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.