Nawiedzenia. Historie prawdziwe

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia niko­mu nie­zna­ni demo­no­lo­dzy Man­do i Szy­mas wybie­ra­ją się na cmen­tarz, by w cie­niu nagrob­ków dys­ku­to­wać o książ­ce „Nawie­dze­nia. Histo­rie praw­dzi­we”. Czy fani fil­mo­we­go Uni­wer­sum Obec­no­ści powin­ni zain­te­re­so­wać się tą publi­ka­cją sygno­wa­ną nazwi­skiem Eda i Lor­ra­ine War­re­nów? Co skła­da się na tę książ­kę? Czy poszcze­gól­ne opo­wie­ści wywo­łu­ją dresz­cze gro­zy czy raczej zaże­no­wa­nia? Co nas naj­moc­niej zasko­czy­ło? Czy się­gnie­my po kolej­ne tytu­ły z tej serii publi­ko­wa­ne przez Wydaw­nic­two Repli­ka? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.