When Evil Lurks

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Sku­ra i Szy­mas wybie­ra­ją do Argen­ty­ny, by spraw­dzić, jak pań­stwo­wi czy­ści­cie­le radzą sobie z przy­pad­kiem opę­ta­ne­go i gni­ją­ce­go. Co łączy argen­tyń­sko-ame­ry­kań­ski hor­ror „When evil lurks” (2023) z „Coś za mną cho­dzi” (2014) Mit­chel­la? Jak bar­dzo obrzy­dli­wa i bru­tal­na jest to pro­duk­cja? Skąd Demi­án Rugna zaczerp­nął pomysł na sce­na­riusz? W jaki spo­sób budu­je napię­cie i utrzy­mu­je balans mię­dzy zna­nym a nie­zna­nym? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.