XIII Wszystkie łzy piekła

Trzy­nast­ka zosta­je ska­za­ny na doży­wot­ni pobyt w zakła­dzie kar­nym dla osób psy­chicz­nie cho­rych. Tra­fia na oddział pod spe­cjal­nym nad­zo­rem, gdzie jego lekarz – dr Johans­son – przy­rze­ka, że przy­wró­ci mu pamięć. Wszyst­ki­mi dostęp­ny­mi meto­da­mi. Rów­no­le­gle puł­kow­nik Amos kon­tak­tu­je się z gene­ra­łem Car­ring­to­nem, by połą­czyć siły i wspól­nie spró­bo­wać usta­lić praw­dzi­wą toż­sa­mość XIII. Póki co wia­do­mo tyl­ko, że nasz dotknię­ty amne­zją boha­ter jed­nak nie jest praw­dzi­wym Ste­vem Row­lan­dem. Choć ktoś bar­dzo chciał, by na to wyglądało…

W dzi­siej­szym odcin­ku Kon­glo­me­ra­tu agent Dwu­dziest­ka Dwój­ka wyru­sza z dyk­ta­fo­nem na misję tere­no­wą, by opo­wie­dzieć Wam o… Wszyst­kich łzach pie­kła.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.