XIII Stan czerwieni

Naj­gor­sze sta­ło się fak­tem. Nie­uda­ny zamach na życie Wal­ly­’e­go She­ri­da­na – sena­to­ra kan­dy­du­ją­ce­go na pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych – dopro­wa­dza do

Czytaj dalej

XIII Wszystkie łzy piekła

Trzy­nast­ka zosta­je ska­za­ny na doży­wot­ni pobyt w zakła­dzie kar­nym dla osób psy­chicz­nie cho­rych. Tra­fia na oddział pod spe­cjal­nym nad­zo­rem, gdzie

Czytaj dalej

XIII Tam, dokąd zmierza Indianin

W dzi­siej­szej audy­cji Trzy­nast­ka kon­ty­nu­uje pry­wat­ne w śledz­two w spra­wie wła­snej prze­szło­ści i toż­sa­mo­ści. Co spo­tka go w rezy­den­cji Rowlandów?

Czytaj dalej

XIII Dzień czarnego słońca

Widząc lukę w kon­glo­me­ra­to­wej roz­pi­sce nagrań, Szy­mas chwy­cił za dyk­ta­fon, by opo­wie­dzieć o swo­jej przy­go­dzie z pierw­szym tomem komik­so­wej „Trzy­nast­ki”.

Czytaj dalej