Kocham Dziwne Kino – Predator

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym.

Ostat­nie tygo­dnie u Dawi­da upły­wa­ją pod zna­kiem Pre­da­to­ra, a że fil­my z Arniem się same nie omó­wią posta­no­wi­li­śmy nie zwle­kać i omó­wić kul­to­we­go „Pre­da­to­ra” Joh­na McTier­na­na. Te 30 lat temu ten kla­syk sen­sa­cji roz­po­czął wiel­ką fran­czy­zę. Fil­my, cros­so­ve­ry, komik­sy, książ­ki, figur­ki, gry – te kom­pu­te­ro­we i kar­cian­ki… kosmicz­ny łow­ca jest wszę­dzie. Poświę­ci­li­śmy rów­nież chwi­lę na kolej­ne czę­ści, któ­re pró­bu­ją ugryźć temat zawsze w zgo­ła inny spo­sób, ale w zasa­dzie zawsze wycho­dzą z tego obron­ną ręką. Pre­da­tor w tej chwi­li nale­ży do Disneya i życzy­my sobie, żeby nie został pogrze­ba­ny w zamra­żar­ce, jak to pró­bo­wa­no uczy­nić w fil­mie Ste­phe­na Hopkinsa.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.