Harry Hole 12. Nóż

Jo Nes­bo powra­ca z dwu­na­stą powie­ścią cyklu o Har­rym Hole, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no, Jer­ry powra­ca z kolej­nym pod­ca­stem. Tym razem po raz pierw­szy oma­wia­jąc książ­kę na gorą­co, świe­żo po jej pre­mie­rze. Jak wypa­da “Nóż”? Czy oba­wy, któ­re Jer­ry miał po fina­le “Pra­gnie­nia” zna­la­zły tutaj potwier­dze­nie? Na ile satys­fak­cjo­nu­ją­ca jest wykre­owa­na przez Nor­we­ga intry­ga kry­mi­nal­na i jak ten ele­ment łączy się z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi? I w koń­cu, czy widać poten­cjał na dal­szy roz­wój serii? A może to już koniec histo­rii Har­re­go Hole? Posłuchajcie!

Powie­ści, tak jak i resz­ty cyklu, posłu­cha­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl Jer­ry słu­chał całość w audio i bar­dzo pole­ca taką formę!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.