Wymiar 404

Lubi­cie „Stre­fę mro­ku” albo „Po tam­tej stro­nie”? Mamy dziś coś dla Was! Man­do i Jer­ry wzię­li bowiem na warsz­tat pro­duk­cję od sta­cji Hulu, zaty­tu­ło­wa­ną „Wymiar 404”. Serial skła­da się z sze­ściu odcin­ków i jest anto­lo­gią, któ­ra mie­sza fan­ta­sty­kę, scien­ce-fic­tion i hor­ror z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi i spo­rą daw­ką humo­ru. Jak to wyszło? Czy Hulu, po raz kolej­ny po „22.11.63” dało radę? Dla­cze­go więk­szość recen­zji w pol­skim inter­ne­cie okła­mu­je Was co do isto­ty tej pro­duk­cji? Któ­re odcin­ki zasłu­gu­ją na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie i dla­cze­go cze­ka­my na wie­ści o dru­gim sezo­nie? Posłuchajcie!

A jeże­li zain­try­go­wał Was ten serial to jest u nas dostęp­ny w ramach usłu­gi HBO GO – pole­ca­my się zain­te­re­so­wać. Oczy­wi­ście seria­lem 😉 Warto!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.