Star Wars. Vader. Mroczne Wizje

Prze­szło trzy lata temu zapre­zen­to­wa­li­śmy pierw­sze wra­że­nia z anto­lo­gii „Star Wars. Vader. Mrocz­ne wizje” i trze­ba przy­znać, że nagry­wa­li­śmy tam­ten pod­cast bez więk­szej wia­ry, iż kie­dyś tytuł ten uka­że się po pol­sku. Jak jed­nak widać, nie ma co tra­cić nadziei. W ramach ofen­sy­wy gwiezd­no­wo­jen­nej Egmon­tu dosta­li­śmy bowiem nie tyl­ko głów­ne serie komik­so­we Marve­la, ale mię­dzy inny­mi tak­że „Mrocz­ne wizje”. Tym samym Man­do i Jer­ry powra­ca­ją, aby pody­sku­to­wać o pozo­sta­łych histo­riach zapre­zen­to­wa­nych w tej anto­lo­gii. Co wspól­ne­go z tym komik­sem ma kin­go­wa Mise­ry? Jak pre­zen­to­wa­ny przez sce­na­rzy­stę jest tutaj Vader? Ile hor­ro­ru znaj­dzie­my w tym albu­mie? Jak oce­nia­my zmie­nia­ją­cych się z zeszy­tu na zeszyt rysow­ni­ków? I w koń­cu, jak oce­nia­my cało­ścio­wo „Mrocz­ne wizje” i komu pole­ci­li­by­śmy ten tytuł? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.