Puerto Rico

Poszu­ki­wacz zło­ta, kapi­tan, bur­mistrz, han­dlarz, osie­dle­niec, rze­mieśl­nik czy budow­ni­czy? Czy uda Ci się uzy­skać naj­bar­dziej docho­do­wą plan­ta­cję? Czy wybu­du­jesz naj­bar­dziej war­to­ścio­we budyn­ki? I czy, co naj­waż­niej­sze, uzy­skasz taki dobro­byt, że zasłu­żysz na naj­wyż­szy sza­cu­nek wśród miesz­kań­ców Puer­to Rico?

Gra­cze wcie­la­ją się w role wła­ści­cie­li plan­ta­cji na Puer­to Rico w cza­sach, gdy na morzach pano­wa­ły żaglow­ce. Każ­dy z plan­ta­to­rów może upra­wiać: zbo­że, kawę, cukier, taba­kę i indy­go, a jed­no­cze­śnie muszą się starać,a by to wła­śnie ich fir­ma pro­spe­ro­wa­ła najlepiej.

Dzi­siaj bar­dzo pole­ca­my Wam wer­sję wideo, któ­ra tym razem nie ogra­ni­cza się tyl­ko do audio z gra­fi­ką w tle, a Sku­ra zmon­to­wał film, w któ­rym pre­zen­tu­je tę grę.

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.