Niesamowity Szerlok Worms i niebieskie monstrum

Pola na fali swo­je­go zain­te­re­so­wa­nia opo­wie­ścia­mi detek­ty­wi­stycz­ny­mi się­gnę­ła po wyda­ny przez Egmont komiks „Nie­sa­mo­wi­ty Szer­lok Worms i nie­bie­skie mon­strum”. Czy histo­ria dżdżow­ni­cy-detek­ty­wa oka­za­ła się wcią­ga­ją­ca? Czy dało się prze­wi­dzieć roz­wią­za­nie zagad­ki? Na ile opo­wieść jest zabaw­na? I w koń­cu, czy to dobra lek­tu­ra dla dzie­cia­ków? Posłuchajcie!

Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.