Jesteśmy w tym wszyscy razem

Po 14 latach od pol­skiej pre­mie­ry książ­ki młod­sze­go z synów Ste­phe­na Kin­ga, Owe­na, Man­do zmie­rzył się w koń­cu z tym zbio­rem opo­wia­dań. W 366. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK wysłu­cha­cie opi­nii na temat zarów­no poszcze­gól­nych tek­stów z osob­na, jak i całej publi­ka­cji. Czy była to przy­jem­na lek­tu­ra? Czy Owen zasko­czył czymś Man­do? Jak dziw­ny jest to zbiór i czy w pisar­stwie syna znaj­dzie­my jakiś cień ojca? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań usły­szy­cie w dzi­siej­szym podcaście

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.