Palcojad. Tom 1

Za spra­wą wydaw­nic­twa Egmont zago­ścił na naszym ryn­ku kolej­ny komik­so­wy hor­ror. „Pal­co­jad”, bo o nim mowa, zapo­wia­dał się na eta­pie opi­su fabu­ły na rzecz intry­gu­ją­cą, a entu­zja­stycz­ny wstęp same­go Rober­ta Kirk­ma­na mógł nas tyl­ko utwier­dzić w tym prze­ko­na­niu. Ale czy komiks speł­nił ocze­ki­wa­nia? O tym roz­ma­wia­ją Misia­el i Jer­ry, któ­rzy roze­bra­li jego poszcze­gól­ne aspek­ty na czę­ści pierw­sze. Z pod­ca­stu dowie­cie się mię­dzy inny­mi jak Wil­liam­son spraw­dza się jako sce­na­rzy­sta? Co tak bar­dzo spodo­ba­ło się Jerry’emu, a co go nie­po­koi? Skąd mie­sza­ne uczu­cia Misia­ela? Czy „Pal­co­jad” spraw­dza się jako hor­ror? To wszyst­ko i wie­le wię­cej znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Komiks „Pal­co­jad” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.