Miasto

Sku­ra recen­zu­je fabu­lar­ny debiut pol­skie­go doku­men­ta­li­sty Mar­ci­na Sau­te­ra. „Mia­sto” to kino noir osa­dzo­ne w PRL‑u. Jak wypa­da taki eks­pe­ry­ment? Zapra­sza­my do odsłuchu.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.